Department of Integrated Biosciences - Graduate School of Frontier Science, The university of Tokyo

Education Research Committee

2018 enrollment (1st year of master course in 2018 academic year)
Hiroshi Mitani
Haruhiko Fujiwara
Masataka Suzuki
Kuninori Suzuki

 

2017 enrollment (2nd year of master course in 2018 academic year)
Yoshikazu Ohya
Naoki Matsumoto
Shoji Oda
Kazuhiro Nakayama

 

2016 enrollment (1st year of doctor course in 2018 academic year)
Hiroshi Kataoka
Seiichiro Hasezawa
Tatsuhiro Hisatsune
Masashi Suzuki

 

2015 enrollment (2nd year of doctor course in 2018 academic year)
Masashi Ugaki
Kazuo Yamamoto
Tetsuya Kojima

 

2014 enrollment (3rd year of doctor course in 2018 academic year)
Shoji Kawamura
Fugaku Aoki
Shinji Nagata